• Në invertorët e rrjetit/hibrid

    Në invertorët e rrjetit/hibrid

    Invertorët në rrjet, të njohur gjithashtu si inverterë të lidhur me rrjetin, janë krijuar për të punuar me sistemet e paneleve diellore që janë të lidhura me rrjetin elektrik.Këta inverterë konvertojnë energjinë elektrike DC (rrymë direkte) të gjeneruar nga panelet diellore në energji elektrike AC (rrymë alternative) që mund të përdoret nga pajisjet shtëpiake dhe të futet në rrjet.Invertorët në rrjet gjithashtu lejojnë që energjia e tepërt e gjeneruar nga panelet diellore të kthehet në rrjet, gjë që mund të rezultojë në matje neto ose kredi nga ofruesi i energjisë elektrike.

     

    Invertorët hibridë, nga ana tjetër, janë krijuar për të punuar me sistemet e paneleve diellore brenda dhe jashtë rrjetit.Këta inverterë lejojnë që panelet diellore të lidhen me sistemet e ruajtjes së baterive, në mënyrë që energjia elektrike e tepërt të ruhet për përdorim të mëvonshëm në vend që të dërgohet përsëri në rrjet.Invertorët hibridë mund të përdoren gjithashtu për të fuqizuar pajisjet shtëpiake kur ka një ndërprerje të energjisë në rrjet ose kur panelet diellore nuk prodhojnë energji elektrike të mjaftueshme për të përmbushur nevojat e familjes.